Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

IČO: 
60159065
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Bc. Jana Smetanová
Ulice: 
Prodloužená
č.p.: 
283
PSČ: 
530 09
Telefon: 
466 768 350
Datová schránka: 
KJEFXQF
Adresa poskytování vzdělání: 
Prodloužená 283
Vypsaná volná místa: 
100

 

Vážení rodiče,

 

dovoluji si Vám poslat informaci ke změně u zápisů do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 15. do 22. dubna a ruší se systém rezervací. Každá škola si určí, jakým způsobem bude přijímat přihlášky. 

Pokud se budete hlásit do naší školy, vygenerujte si prosím přihlášku na 

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a doručte ji do školy, kam budete své dítě hlásit.

K  přihlášce prosím přiložte:Kopii rodného listu dítěte – vždy ( po ověření žádosti kopii skartuji)
Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy.  Zvýšili jsme kapacitu školy, takže můžeme přijmout  všechny předškoláčky, kteří se k nám budou hlásit. Dokládání dalších příloh záleží pouze na Vašem uvážení.

 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
  předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
  doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
  doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení). - jméno staršího sourozence a ročník, který letos navštěvuje, dopište  prosím na žádost nebo napište na samostatný list.

  Příjem žádostí v naší škole:

1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím  pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.

3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4. Zákonný zástupce  může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – je zvenku u hlavních dveří, takže žádosti můžete vkládat i během víkendu

 

      Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e -mail, že jsem žádost přijala.

 

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních   vchodových dveřích od 6. do 24. května.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávájí se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím

Paní Olgu Havlíkovou : Olga.Havlikova@mmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. Tam Vám v případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

 

Odklad povinné školní docházky:

 Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky  na

 https://zapisyzs.pardubice.eu/odevzdají ji ve škole v týdnu od 15. do 22. dubna jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí.

 

K žádosti o odklad doloží:

·      Kopii rodného listu dítěte – vždy

·      Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

·       Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

      Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2020. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

 

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na www.zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

 

                                                    Jana Smetanová

 

Ulice

Ulice
Adolfa Opálky
Alešova
Arbesova
Areál vodních sportů
Bělehradská
Bohdanečská
Borová
Brozanská
Brožíkova
Čapkova
Čechova
Chelčického
Chemiků
Danihelkova
Doubravická
Družby
Družstevní
Dukelská
Duškova
Dvořákova
Fáblovka
Foersterova
Fričova
Fügnerova
Gagarinova
generála Svobody
Grusova
Heyrovského
Hrabalova
Hradecká
Hradišťská
J. K. Tyla
Jana Hrubého
Javorová
Jiřího Potůčka
Jiřího Tomana
Josefa Bublíka
Jozefa Gabčíka
Jožky Jabůrkové
K Cihelně
K Olšině
K Potoku
K Rozvodně
Karla Šípka
Kavanova
Ke Koupališti
Kollárova
Kosmonautů
kpt. Bartoše, Polabiny
Křičkova
Kunětická
Labský Palouk
Legionářská
Ležáků
Lidická
Lonkova
Mánesova
Marie Majerové
Marie Pujmanové
Mezi Zahradami
Mladých
Mozartova
Mrštíků
Na Labišti
Na Vrškách
Nádražní
náměstí 9. května
Nová
npor. Eliáše
Odborářů
Ohrazenická
Okrajová
Ortenova
Oskara Brázdy
Partyzánů
Pavlova
Pejchlova
Písková
Pištorova
Poděbradská
Pohránovská
Poláčkova
Prodloužená
Prokopa Holého
Riegrova
Rosická
Růžová
Rybitevská
Šafaříkova
Salavcova
Sedláčkova
Seifertova
Semtínská
Severní
Školní náměstí
Školská
Slepá
Sluneční
Smetanova
Spojovací
Stavařov
Stavbařů
Stromová
Studentská
Tolarova
Trnovská
U Josefa
U Prefy
Valčíkova
Varšavská
Vrchlického
Výzkumná
Za Hřištěm

Části obce

Část obce
Cihelna
Doubravice
Ohrazenice
Polabiny
Rosice
Semtín
Trnová
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 13.5.2020, do dne: 30.5.2020