Přijímací řízení

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Fáze 1

Vydávání žádostí

16. 3. 2020 – 16. 4. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do základní školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: zapisyzs.pardubice.eu
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou základní školu nebo odbor školství, kde vám rádi pomohou.

II. Na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštnýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice:

Mgr. Olga Havlíková, kancelář č. B 109, tel. 466 859 532 , email: olga.havlikova@mmp.cz

Termíny návštěv je vhodné předem domluvit.

III. Vyzvednutí v základní škole

V základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice dle termínů stanovených řediteli jednotlivých základních škol během výše uvedeného období.

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do základní školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo základní školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí  v základních školách (ZÁPIS)

V období 15. 4. 2020 - 22. 4. 2020

Příjem žádostí proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bez přítomnosti dětí. Ve školách zřizovaných            statutárním městem Pardubice proběhne ve dnech 15. - 22. dubna 2020.

Věnujte prosím pozornost způsobu podání žádostí včetně doložení všech příloh dle pokynů zde:

Průběh zápisu do 1. ročníků ZŠ Pardubice

Informujte se na adrese: https://zapisyzs.pardubice.eu o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ.

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelem školy v budově základní školy, kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem základní školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • písemným doručením,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu a na webu příslušné základní školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí. Oznámení o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Pardubice je to tedy Krajský úřad  Pardubického kraje.

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.