Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí

16. 3. 2020 - 16. 4.2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (16. 3. 2020 - 16. 4. 2020):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:
https://zapisyzs.pardubice.eu

Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze po předchozí domluvě.

C. Vyplnění formuláře žádosti na OŠKS

Na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, oddělení školství, kancelář č. B109 přízemí, Mgr. Olga Havlíková, tel. 466 859 532 - termín prosím dohodněte předem telefonicky

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠKS magistrátu města kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat , kontaktujte ve dnech 16. 3. 2020 - 16. 4. 2020 odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic ( viz bod C). Na ZŠ je možné žádost získat pouze po předchozí domluvě.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrom, Opera,Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí

V období 15. 4. 2020 - 22. 4. 2020

Příjem žádostí proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bez přítomnosti dětí. Ve školách zřizovaných  statutárním městem Pardubice proběhne ve dnech 15. - 22. dubna 2020.

Věnujte prosím pozornost způsobu podání žádostí včetně doložení všech příloh dle pokynů zde:

Průběh zápisu do 1. ročníků ZŠ Pardubice

Informujte se na adrese: https://zapisyzs.pardubice.eu o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • písemným doručením.,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS.

Uvedené informace se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebudou týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Proto aby vám neunikly žádně informace ohledně přijímacího řízení, věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové nebo datové schránce, jejíž adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Pardubice je to tedy Krajský úřad Pardubického kraje.